Medezeggenschapsraad (MR)

 

Aan iedere school is een medezeggenschapsraad verbonden.
Op Buten de Poorte bestaat de medezeggenschapsraad uit twee ouders en drie teamleden. Het lidmaatschap van de MR is drie jaar.

De Medezeggenschapsraad heeft een aantal bevoegdheden, zoals het adviseren bij aanstelling en ontslag van personeelsleden, instemming bij vaststelling van het schoolwerkplan en het beleid voor het aangaan van samenwerking met andere instellingen. Ook wijzigingen in de organisatie van de school worden besproken met de leden van de MR.

Met ingang van schooljaar 2017-2018 zijn de leden van de MR namens het team: Willemijn Tanis, Corinne Goudzwaard en Sandra Bruggeman (directie en adviserend lid).
Namens de ouders: Ger van der Leeden (voorzitter) en Michael Ploeg.

 Willemijn Tanis en Michael Ploeg vertegenwoordigen Buten de Poorte tijdens de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SOPOGO.

De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de twee maanden plaats op school. Ze zijn openbaar.
De notulen worden, na goedkeuring, op de website geplaatst.
De vergaderdata voor 2017-2018 van de MR: 26 september, 5 december, 13 februari, 10 april en 12 juni , aanvang 19.30 uur.

Aarzel niet contact op te nemen met de leden van de MR als u vindt dat er zaken zijn die in de medezeggenschapsraad besproken zouden moeten worden. De contactgegevens kunt u vinden in de schoolgids.

Reglement MR

Notulen:

Notulen_MR-vergadering_20_september_2016.pdf

Notulen_MR-vergadering_22_november_2016.pdf
Notulen_MR-vergadering_31_januari_2017.pdf
Notulen MR-vergadering 6 juni 2017
Notulen MR-vergadering 26 september 2017
Notulen MR-MR vergadering 5 december 2017
Notulen MR vergadering 13 februari 2018