Cultuureducatie op Buten de Poorte


Op onze school hebben we een beleidsplan op het gebied van cultuur. Hierin staan de doelen voor de komende vier jaar omschreven. Daarnaast hebben we een gecertificeerde cultuur coördinator. Zij zorgt ervoor dat in iedere groep cultuureducatie een plek krijgt.
 
Wat is cultuureducatie?
“Onder cultuureducatie verstaan we alle tastbare uitingen van normen en waarden, opvattingen, tradities en leefstijlen, oftewel alles wat door menselijk handelen is gemaakt.”
We kunnen cultuureducatie verdelen in zeven disciplines: Wat is de visie van OBS Buten de poorte op cultuureducatie?
“Op OBS Buten de Poorte bieden wij cultuureducatie met kwaliteit aan. Bij ons draagt cultuureducatie  bij aan de sociale vaardigheden van de leerlingen. Ook leren zij zich bewust te zijn van hun eigen talenten.”
 
De school heeft als missie  “Een hart voor iedereen”, dit houdt in dat iedere leerling telt. Dit betekent dat niet alleen de talenten worden ontdekt van leerlingen die hoge prestaties leveren bij de cognitieve vakken. Ook leerlingen met talent voor bijvoorbeeld dans, toneel of tekenen worden op onze school erkend. Ook vinden wij veiligheid belangrijk als school. Een veilige leeromgeving kan gecreëerd worden door leerlingen met sterke sociale vaardigheden. Cultuureducatie ontwikkelt vooral de emotionele kant van je persoon. Door samen te werken, delen en reflecteren ontwikkel je wederzijds respect.